Sustainability_SustainableGrowth_hero_Mobile

Privacy policy

Rulle  side

PRIVACY NOTICE

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger leveres i overensstemmelse med og med henblik på artikel 13 i EU-forordning 2016/679 af 27. april 2016 ("GDPR") og i overensstemmelse med lokale bestemmelser om behandling af personoplysninger (i det følgende samlet benævnt "love om beskyttelse af personlige oplysninger") af Jakala S.p.A. Benefit Company og andre virksomheder, der tilhører Jakala Group, som er bedre skildret i diagrammet nederst på denne side, hver som en uafhængig dataansvarlig (i det følgende samlet benævnt "Jakala" eller "Dataansvarlig" eller "Jakala Group").  

Jakala Group har til hensigt at give brugere ("Bruger(e)"), der kontakter Jakala for at anmode om oplysninger via de kontaktformularer, der er tilgængelige på hjemmesiden www.jakala.com ("Hjemmesiden"), nogle oplysninger om deres personlige data, som de frivilligt har givet via kontaktformularen, og om Jakala Groups efterfølgende behandling af samme. 

Jakala Groups behandling af data vil være baseret på principperne om korrekthed, lovlighed, relevans og gennemsigtighed og vil blive udført under beskyttelse af brugernes fortrolighed og rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger. 

1. Dataansvarlig 

Den dataansvarlige for de personoplysninger, der leveres via kontaktformularen på webstedet, er det Jakala Group-selskab, der opererer i den region, som brugeren har valgt, når han/hun sender sin informationsanmodning. Den komplette liste over dataansvarlige virksomheder vises nederst i denne fortrolighedserklæring. 

Brugerens anmodning vil blive modtaget og administreret af den dataansvarlige virksomhed (medmindre den specifikt eskaleres til moderselskabet Jakala S.p.A. Benefit Company, hvor det er nødvendigt). 

2. Typer af behandlede data og kategorier
 

Følgende personoplysninger kan behandles til de formål, der er angivet i det efterfølgende afsnit: 

- personlige identifikationsdata (navn, efternavn, virksomhed, region); 
- kontaktoplysninger (e-mailadresse); 
- andre oplysninger i meddelelsen. 

Personoplysningerne tilhører følgende kategorier: Brugere, der kontakter Jakala for at anmode om oplysninger via de kontaktformularer, der er tilgængelige på webstedet. 

3. Formålene med databehandlingen og det tilhørende retsgrundlag 

Brugernes personoplysninger vil blive behandlet af den dataansvarlige til følgende formål: 

a. at besvare brugernes anmodninger, som kan modtages af den dataansvarlige via hjemmesidens kontaktformular. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, dvs. at udføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse og/eller kontraktindgåelse; 


b. at sende kommunikation og/eller opdateringer om Jakala Groups aktiviteter, invitationer til arrangementer, initiativer, webinarer, reklamekommunikation via e-mail. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, dvs. brugerens samtykke. 

Behandlingen af brugernes personlige data vil kun blive udført i det omfang, det er strengt nødvendigt for at opnå ovennævnte formål og under alle omstændigheder i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger.  

Brugerens levering af personoplysninger til det formål, der er angivet i punkt a), er ikke obligatorisk, men det er vigtigt og uundværligt for Jakala Groups håndtering af brugerens anmodning; derfor kan enhver afvisning af at levere dataene resultere i, at Jakala ikke kan svare på brugerens anmodninger, og at brugeren ikke kan få de ønskede oplysninger.  

Brugerens tilvejebringelse af personoplysninger til det formål, der er nævnt i punkt b), er frivillig. Enhver afvisning af at levere data vil ikke på nogen måde påvirke brugerens mulighed for at få de ønskede oplysninger. 

4. Metoder til databehandling  

Behandlingen af personoplysninger udføres ved hjælp af manuelle, computeriserede og telematiske værktøjer, udelukkende til de formål, hvortil de blev indsamlet, og under alle omstændigheder på en måde, der sikrer deres sikkerhed og fortrolighed. Databaserne opbevares i sikre miljøer, hvortil adgangen er kontrolleret og i overensstemmelse med gældende lovbestemmelser. 

5. Kategorier af personer, som oplysningerne kan videregives til 

De angivne personoplysninger vil blive behandlet af medarbejdere og samarbejdspartnere i Jakala, der er behørigt autoriseret, baseret på de roller og arbejdsopgaver, der udføres af hver af dem, og/eller af tredjeparter, der er behørigt udpeget som databehandlere. Disse personer er autoriseret til at behandle personoplysningerne inden for rammerne af deres kompetencer og i overensstemmelse med de instruktioner, som den dataansvarlige har givet dem. 

Den komplette liste over databehandlere er tilgængelig efter anmodning på den dataansvarliges hovedkontor. 

6. Opbevaring af data 

Den dataansvarlige vil opbevare personoplysningerne i en periode, der ikke overstiger opfyldelsen af de formål, som de blev indsamlet til. Specifikt: 

a. Med henvisning til formål a) (dvs. svar på brugerens anmodning) vil personoplysningerne kun blive behandlet i den tid, der er nødvendig for at håndtere brugerens anmodning; 

b. Med henvisning til formål b) (dvs. til markedsføringsformål) vil personoplysningerne blive behandlet i 24 måneder fra brugerens samtykke.
 

7. Overførsel af data til udlandet 

Inden for de formål, der er beskrevet i denne fortrolighedserklæring, kan de data, der leveres af brugeren, behandles af virksomheder, organer eller internationale organisationer med hovedkvarter i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Behandlingen af sådanne data finder sted i maksimal overensstemmelse med de fortroligheds- og sikkerhedsstandarder, der er fastsat i de gældende love om beskyttelse af personoplysninger. Når brugerens personoplysninger er genstand for international overførsel uden for EØS, vil Jakala vedtage alle passende og nødvendige kontraktlige foranstaltninger for at garantere et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger i overensstemmelse med det, der er angivet i denne fortrolighedsmeddelelse om behandling af personoplysninger. 

8. Registreredes rettigheder 

Jakala informerer brugerne om, at de i forbindelse med ovennævnte behandlingsaktiviteter har de rettigheder, der er fastsat i artikel 15 og følgende i GDPR. I særdeleshed har brugeren ret til: 

1. få adgang til deres personoplysninger: Den registrerede har navnlig ret til at få bekræftet af den dataansvarlige, om personoplysninger vedrørende vedkommende behandles eller ej, og i bekræftende fald at få adgang til personoplysningerne og få yderligere oplysninger om deres oprindelse, kategorierne af behandlede oplysninger, formålene med behandlingen, behandlingsmetoderne, modtagerne af oplysningerne, opbevaringsperioden for oplysningerne, eventuelle overførsler af oplysninger osv; 

2. opnå berigtigelse af unøjagtige personoplysninger uden unødig forsinkelse samt supplering af ufuldstændige personoplysninger ved at indsende en supplerende erklæring; 

3. opnå sletning af personoplysninger uden unødig forsinkelse i tilfælde, hvor: 
  • a. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til formålet med behandlingen;
  • b. det samtykke, som behandlingen er baseret på, er trukket tilbage, og der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen;
  • c. Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt; 
  • d. Personoplysningerne skal slettes for at overholde en juridisk forpligtelse.

4. opnå begrænsning af behandling i tilfælde, hvor nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides (i en periode, der er nødvendig for, at den dataansvarlige kan kontrollere nøjagtigheden af sådanne oplysninger), behandlingen er ulovlig, og/eller den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen; 

5. hvor det er relevant, til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger baseret på den dataansvarliges legitime interesser; 

6. modtage personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, hvis behandlingen er baseret på samtykke eller en kontrakt og udføres med automatiserede midler (retten til dataportabilitet); 

7. hvor det er relevant, trække samtykke tilbage til enhver tid, hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på dette retsgrundlag, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført før tilbagetrækningen. 

8. indgive en klage til en tilsynsmyndighed: Uden at det berører andre administrative eller retlige midler, har den registrerede, der mener, at behandlingen af deres personoplysninger overtræder databeskyttelseslovene, ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det medlemsland, hvor de bor eller arbejder, eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. 

Hvis den registrerede ønsker at få yderligere oplysninger om behandlingen af deres personoplysninger eller udøve de ovennævnte rettigheder, kan de indsende en skriftlig anmodning til den dataansvarlige med emnelinjen "Beskyttelse af personlige oplysninger - Udøvelse af rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger" til den e-mailadresse, der er angivet i nedenstående diagram.  

Liste over Jakala Group-virksomheders uafhængige dataansvarlige  

 

Company 

Registered office 

Data Protection Officer (DPO) 

E-mail 

Jakala S.p.A. Società Benefit 

Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano 

Emanuela Astori 

privacy@jakala.com 

Jakala Civitas S.p.A. 

Corso di Porta Romana 15, 20122 Milano 

Emanuela Astori 

privacy.civitas@jakala.com 

Maize S.r.l. 

Via Adriano Olivetti 1, 30156 Roncade (TV) 

Emanuela Astori 

privacyMaize@jakala.com 

 Bysted A/S 

Vibenshuset, Lyngbyvej 2, DK 2100 Copenhagen, Denmark 

Svetoslav Tsvetkov 

 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

JAKALA Denmark ApS 

Vibenshuset, Lyngbyvej 2, DK 2100 Copenhagen, Denmark 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW Bulgaria EOOD 

40A, Pirin Str., fl. 3, 4, 6, Sofia, Bulgaria 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW Germany Gmbh 

Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Germany 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

YoursTruly Gmbh 

Sternstraße 117, 20357 Hamburg  

Arne Platzbecker 

datenschutz@habewi.de

Jakala DXP Sarl 

13 Rue Camille Desmoulins 92130 Issy-Les-Moulineaux 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW VIETNAM LLC 

 

Ha Noi. 14th floor, VTC online 18 Tam Trinh street, Hai Ba Trung, Ha Noi 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW Dnipro LLC 

36, Oleksandra Polia avenue, Dnipro, 49101, Ukraine 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FORFUTURE WEB SRL 

Moldova -  

Albisoara St 42, Chișinău, Moldova 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW MYKOLAYIV LLC 

 

54003 Mykolaiv, 10-Slobidska, 3a, Ukraine 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW Group ApS 

Vibenshuset, Lyngbyvej 2, DK 2100 Copenhagen, Denmark 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW LLC USA 

101 Crawfords Corner Road Suite 4-331 Holmdel, New Jersey 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW UK Ltd 

c/o Kreston Reeves LLP Third Floor 
24 Chiswell Street, London (England) EC1Y 4YX 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

FFW Service Delivery SRL 

 

32, Calea Dorobanti, Primavera Building, 5th floor, District 1, Bucharest, 010573 - Romania 

Svetoslav Tsvetkov 

svetoslav.tsvetkov@ffw.com 

Roibox SIA 

Rīga, Brīvības iela 97 - 7, LV-1001 - Latvia  

 

gdpr@roibox.com

MadAgence Sas 

123 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret - France 

 

dpo@madagance.com 

SoyHuCe Sas 

52 rue Saint-Gabriel, 14000 Caen - France 

 

contact@soyhuce.fr 

 

BMIND Sales Maker Company S.L. (en adelante “JAKALA IBERIA”) 

María Tubau, 9 3-B – 28050 Madrid - Spain 

 

 

dpo@jakala.es

Biko2 2006 S.l. 

 

Polígono Mutilva, Calle E, 5-1ºC. 31192. Navarra – Pamplona - Spain

 

dpd@biko2.com

Jakala S.a.S. 

 

 20, Place de Halles – 67000 Strasbourg -France 

 

info.france@jakala.com 

Jakala France S.a.S. 

60 Rue Francois 1er 75008 Paris 8 - France 

 

info.france@jakala.com 

JAKALA S.A. 

Bloumegaass 8 9946 WEISWAMPACH - Luxemburg 

 

info.france@jakala.com 

77 Agency Ltd 

5th Floor 
Mindspace Properties Relay 114 Whitechapel High Street 
London E1 7PT – United Kingdom 

 

london@77agency.com 

 

77 Agency SIA 

57A Dzirnavu Riga 1010 - Latvia 

 

riga@77agency.com 

 

Jakala Corporation 

11 East 44th Street – 10017 New York NY - USA 

 

info.us@jakala.com

Jakala Marketing Distribuicao 

São Paulo, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues nº 1119 (Edifício Office Tamboré), 13º andar, sala 1306, Tamboré, CEP 06460-040 - Brasil 

 

info_latam@jakala.com

Jakala Marketing 
Management (Shanghai) 
Co. Limited 

Room 18-132, Floor 18, No. 99 Xian Xia Road, Chang Ning District, Shanghai Postcode: 20005 - China 

 

info.china@jakala.com

Jakala Marketing 
Technology Co. Limited 

8F No. 287, Sec 3 Nanjing E. Rd. Songshan District, Taipei City10 - Taiwan 

 

info@jakala.com